Du er her:

B2 Mellemstort udviklingsprojekt og B3 Stort udviklingsprojekt

Et mellemstort udviklingsprojekt har til formål at styrke og udvikle partnerorganisationen og et mindre projekt eller partnerskabet mellem to eller flere organisationer.

Denne type støtte er en mulighed, som kan benyttes af organisationer med veldokumenteret erfaring med Danida finansieret udviklingsarbejde. Kravene er højere og det forventes, at projektet indeholder kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man i ansøgningen redegøre hvorfor.

Handicaporganisationerne har erfaring med, at det kan være nyttigt at inddrage strategiske serviceydelser i udviklingsprojekter. Derfor vil det også være muligt i Handicappuljen. Serviceydelser kan fungere som en løftestang, både i forhold til at sikre lokalt ejerskab og som gennemslagskraft over for myndigheder. Hvis ansøgningen indeholder serviceydelser, skal den også indeholde en klar beskrivelse af sammenhæng og balance mellem strategiske ydelser, relevant kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed - også kendt som ”Udviklingstrekanten”.

Ansøgninger til større udviklingsprojekter forventes også at indeholde en solid forståelse af konteksten og de aktører, der findes her. På den måde sikres bl.a. den størst mulige sammenhæng med andre aktørers indsatser. Derudover skal indholdet i ansøgningen generelt være i overensstemmelse med den erfaring og faglige kapacitet, som de involverede organisationer besidder.


Et stort udviklingsprojekt er en projekttype, der kan søges af en enkelt af DHs medlemsorganisationer eller i et samarbejde mellem flere organisationer. Det vil bl.a. være et krav, at den ansvarlige organisation har gennemført flere udviklingsprojekter finansieret af Danida midler.

Store projekter formuleret af en eller flere organisationer vil ofte have en historie og et tidsperspektiv, som rækker ud over den enkelte indsats. Hermed forstås at der gives støtte til udviklingsprojekter, som ligger i forlængelse af  allerede gennemførte aktiviteter og over tid løbende er skaleret op og raffineret i omfang/tid/tematik og geografi. Ofte bør større samarbejdsprojekter have en langsigtet strategi, som rækker ud over det enkelte projekt.

Der er også en række specifikke krav til ansøgerne af denne projekttype. Bl.a skal den danske/de danske organisationer kunne dokumentere tidligere, gode projektforløb (track record). Og partnerorganisationerne skal have den nødvendige kapacitet.

Vær opmærksom på at beløbsgrænsen for dette format er opdateret i overensstemmelse med DH's nye retningslinjer, men at formatets form og indhold først kan forventes opdateret i løbet af foråret 2018.

Ansøgningsfrist: Se her.

NYE BELØBSGRÆNSER:

  • Støtte til mellemstort udviklingsprojekt: 3 mio. kr.
  • Støtte til stort udviklingsprojekt: 12 mio. kr.

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • Interessentanalyse
  • Logical Framework (LFA) på dansk og engelsk
  • Risikoanalyse (kun obligatorisk for D-ansøgninger)
  • Evt. TOR for aktivitetsspecifik bistand
  • Budgetformat

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger

 

 

HUSK AT:

Kravene til ansøgningen ændrer sig proportionalt med størrelsen af projektet. Kravene til et større udviklingsprojekt er højere og det forventes, at projektet indeholder både kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Det er et krav, at man har gennemført et eller flere projekter støttet med Danida midler.

Projekter over 2 mio. kr. skal evalureres eksternt. Midlerne hertil skal lægges ind i budgettet, og evalueringen skal ved afslutningen være offentligt tilgængelig.

Foruden de normale kriterier til projekter stilles der yderligere krav til ansøgninger om projekter på mere end 5 mio. Læs mere om krav til projekt på mere end 5 mio. ved at klikke her