Du er her:

E. Programindsats

Formålet med et program er at give mere kontinuitet til projektsamarbejdet med partnerne i udviklingslandene. Støtte til program vil kunne søges af medlemsorganisationer, der i deres virke har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektorielt eller temamæssigt), som gør det relevant at samle organisationens aktiviteter eller dele heraf i et samlet program.

Støtte til en programaftale vil kunne søges af  organisationer, der i deres virke har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektorielt eller temamæssigt), som gør det relevant at samle organisationens aktiviteter eller dele heraf i et samlet program, frem for at gennemføre enkeltstående projekter.

En programtilgang er en mulighed for mere erfarne organisationer for at arbejde mere strategisk fokuseret og under en mere fleksibel ramme (typisk med flere partnerorganisationer), hvor der i højere grad end i projekttilgangen er fokus på de langsigtede effekter. Man kan sige, at man i programmer primært ser kvaliteten af den overordnede strategi og sydpartnerens kapacitet, mens man ift. projekter primært ser på projektdesign. Et program kan således respondere hurtigt på ændringer i konteksten. Formålet med at søge et program er ikke nødvendigvis at opnå en større samlet Danida-bevillingsramme, men primært at man får mulighed for at tilrettelægge sit samlede arbejde i Syd mere fokuseret, og at man opnår en større fleksibilitet i implementeringen, fordi man ikke er snævert forpligtet på en række mindre projektbevillinger.

En programtilgang er karakteriseret ved at inddrage flere partnere og flere aktivitetskomponenter, som alle bidrager til en fælles overordnet målsætning. Denne målsætning er udtryk for en sammenhængende, strategisk og langsigtet indsats ift. en eller flere konkrete problemstillinger i udviklingslandene. Ønsket om at overgå til en programtilgang bør tage udgangspunkt i behovene i syd og bør begrundes i, hvordan en programtilgang kan være en fordel for sydpartnerne. En programtilgang vil have en vis betydning for de lokale partneres daglige arbejde og ikke mindst for samarbejdet med de øvrige partnere i programmet. Det skal derfor være med udgangspunkt i en dialog med de centrale partnere, at man vælger at gå til en programtilgang. For centrale partnere med mange andre aktiviteter og samarbejdspartnere skal programmet så vidt muligt tilrettelægges, så det harmonerer med sydpartnerens eksisterende systemer og praksis.

BELØBSGRÆNSE:
12 mio. kr. 

HUSK AT:

Programmet behøver ikke nødvendigvis kun at udfolde sig i et bestemt land, men kan også
indeholde indsatser, der foregår i flere lande eller i en region. Det skal dog være klart, på hvilken måde de samlede programaktiviteter bidrager til den overordnede programmålsætning.

Et program forventes at bygge på en bevidst partnerskabstilgang, og at alle lokale partnere
har en faglig og/eller målgruppe-relateret relevans ift. den overordnede målsætning. Hvis ændringer i konteksten kræver det, kan nye strategisk relevante partnere inddrages i overensstemmelse med programmets partnerskabstilgang.