Du er her:

Organisationsudvikling af DH

For at sikre en lærings- og udviklingsorienteret tilgang til DHs nye rolle som rammeorganisation og pulje-forvalter, har DHs interne organisationsudvikling haft stor opmærksomhed i 2013. Der er arbejdet med DHs organisationsdiagram, og i Afdelingen for Internationalt Samarbejde er der gennemført en række ny- ansættelser.


Udviklingsstrategisk Forum

Som et nyt initiativ er der oprettet et Udviklingsstrategisk Forum (USF), der har til opgave at varetage den strategiske diskussion af handicaporganisationernes udviklingsarbejde. Derudover kommer Udviklingsstrategisk Forum til at arbejde med overordnede strategier for puljen samt indstille budgettet til DHs forretningsudvalg. Udvalgets opgaver er nærmere beskrevet i et kommissorium.

Udviklingsstrategisk Forum (USF) består af en repræsentant fra hver af de ulandsaktive medlemsorganisationer i DH. Derudover udpeger DHs forretningsudvalg en repræsentant til USF, der fungerer som mødeleder.

Udvalget afholdt sit første ordinære møde i foråret 2013 og har i årets løb afholdt i alt fire møder samt afviklet to fyraftensmøder med deltagelse af en bredere kreds af interesserede. Derudover har USF engageret sig i debatten om udformning af en ny Civilsamfundspolitik og var stærkt repræsenteret på efterårets civilsamfundstræf.

Hovedopgaven i det forløbne år har dog været at få skabt struktur om Handicappuljen, herunder udar-bejde retningslinjer og vurderingskriterier, udvikle budgetter og etablere en fælles forståelse for og værdigrundlag for samarbejdet om det internationale udviklingsarbejde.

Der har til dato været afholdt fire møder i USF.  En af hovedopgaverne i foråret 2013 har været at udvikle et sæt retningslinjer for Handicappuljen samt at udpege medlemmer til det nye bevillingsudvalg.

USF har vedtaget en arbejdsplan med fire møder i 2014, hvor de to allerede er afviklet. Her har blandt andet været diskuteret mulige tilgange til fundraising, da DH skal præstere 20 % sam- og egenfinansiering fra 2016. Møderne i efteråret vil have fokus på udvikling af strategier for det internationale felt, samt et kvalitetstjek af ansøgningsformater og retningslinjer for Handicappuljen.

Læs mere om Udviklingsstrategisk Forum her.


Bevillingsudvalg

DH har nedsat et bevillingsudvalg til at varetage opgaven med at træffe beslutninger om bevillinger over 200.000 kroner. Udvalget behandler ansøgninger efter indstilling fra uvildige (eksternt ansatte) bevillings-konsulenter. Fem medlemmer af bevillingsudvalget udpeges af DHs forretningsudvalg efter indstilling fra Udviklingsstrategisk Forum (USF). Bevillingsudvalget sammensættes af i alt seks medlemmer: to fra med-lemsorganisationerne, en repræsentant fra DHs forretningsudvalg samt tre eksterne medlemmer.  De eksterne medlemmer repræsenterer Red Barnet, CISU og DMR-U.

Udvalget har i 2013 afholdt 5 møder, hvoraf det første, stiftende møde fandt sted 15. maj 2013. 

Der arbejdes hen imod at skabe større gennemsigtighed og transparens i forhold til bevillinger, og der pågår derfor et arbejde med at udvikle en ny hjemmeside, således at det inden udgangen af 2014 vil være muligt at offentliggøre bevillinger.

Læs mere om Bevillingsudvalget her


Bevillingskonsulenter

For at sikre en ensartet sagsbehandling af indkomne ansøgninger til Handicappuljen anvender DH eks-terne konsulenter til den faglige vurdering af ansøgningerne. Bevillingskonsulenterne behandler og vurderer de indkomne ansøgninger og udfærdiger det bevillingsnotat, som danner baggrund for beslutningen i bevillingsudvalget. Efter hver ansøgningsrunde bliver der afholdt et fagligt opsamlingsmøde med deltagelse af de eksterne bevillingskonsulenter og medarbejderne i International Afdeling, der rådgiver medlemsorganisationerne. Mødet har til formål at kalibrere mellem de eksterne konsulenter og afdelingens medarbejdere, der udøver rådgivningen.


Kompetenceudvikling i International Afdeling

Internt i DH vil der sideløbende pågå en kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. DH har med ekstern konsulentbistand udviklet et nyt lærings- og kompetenceudviklingssystem, og implementeringen af dette initiativ er i gang fra medio 2013.

I Afdelingen for Internationalt Samarbejde er to stillinger genbesat, og der er oprettet en ny stilling. Det betyder, at afdelingen i dag består af seks medarbejdere, der både har til opgave at administrere, for-valte og rådgive i relation til Handicappuljen samt ansvar for DHs aktiviteter finansieret under rammen. Derudover er økonomiafdelingen suppleret med en controller. De nyansatte medarbejdere tilfører DH nødvendige kompetencer i relation til M/E, programkoordinering, strategiarbejde mv.

Der er etableret faglige teams i afdelingen, og der er en øget opmærksomhed på vidensdeling, sparring, læring og kvalitetssikring.