Du er her:

Hvad mener DH om FN's verdensmål?!

  • Målene er relevante i vores arbejde lokalt, nationalt, i partnerlande, regionalt og globalt.
  • Vi ser FN's verdensmålene i sammenhæng med menneskerettigheder generelt, alle menneskerettighedskonventionerne, og Handicapkonventionen i særdeleshed. FN's verdensmålene er et redskab, der med fordel kan anvendes i en systematisk forfølgelse af opfyldelse af menneskerettigheder.
  • Alle mål er indbyrdes relaterede og DH anderkender vigtigheden og betydningen af alle mål for kloden som sådan og alle mennesker der bebor den, men DH fokuserer på udvalgte mål, hvor der er et særligt behov for at sikre målopfyldelse for personer med handicap.
  • Vi ser FN's verdensmålene i sammenhæng med DH’s handlingsplan nationalt, og med den af Udenrigsministeriet godkendte strategi for DH’s internationale arbejde.
  • Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17 om globale partnerskaber fokuserer vi på som strukturelle mål, der kan sikre at handicapbevægelsen lokalt, nationalt, i partnerlande, regionalt og globalt har indflydelse på, hvordan der arbejdes for implementering af målene.
  • Vi fokuserer på disaggregeret data- og statistikindsamling samt FN's verdensmålenes indikatorer, særligt de handicapspecifikke, i monitoreringen af, hvordan det går med målopfyldelsen i forhold til personer med handicap.
  • Vi er opmærksomme på, at der ikke er handicapspecifikke indikatorer ved alle de mål, hvor der er behov for det. Vi søger at skabe opmærksomhed for målopfyldelsen for personer med handicap ved alle relevante mål. Vi har i særdeleshed opmærksomhed på mål 1 om afskaffelse af fattigdom, der ikke har en handicapspecifik indikator.
  • DH har fokus på mål 1: afskaf fattigdom, mål 2: afskaf sult, mål 3: sundhed og trivsel, mål 4: kvalitetsuddannelse, 5: ligestilling mellem kønnene, 6: rent vand og sanitet, mål 8: anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 10: mindre ulighed, mål 11: bæredygtige byer og samfund.
  • Vi har stadigt fokus på, hvilke parter vi med fordel kan samarbejde med, for at realisere FN's verdensmålene i relation til mennesker med handicap.
  • Der er behov for en national handicappolitisk handlingsplan, der systematisk relaterer indsatser til menneskerettigheder og FN's verdensmålene.