Du er her:

Afrapportering

 

*Statusrapporter på B2- og B3-bevillinger skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på mere end 15 måneder. Er bevillingen på under 15 måneder, er det nok at udarbejde en afsluttende rapport. Der skal indsendes statusrapport en gang årligt. Rapporten skal være DH i hænde senest den 20. marts. Undtaget er projekter bevilget i 4. kvartal året før, da de formodes at være helt nystartede og derfor først skal påbegynde status rapporteringen det efterfølgende år.

 

Narrativ rapportering

For at kunne vide om aktiviteterne og projekterne udføres i overensstemmelse med bevillingen, der er givet, skal medlemsorganisationen indsende en rapport til DH. Denne rapport skal fortælle, hvad der er blevet opnået gennem aktiviteten i det forgangne år, forbruget af penge, samt om der har været udfordringer eller muligheder som gør, at medlemsorganisationen ønsker at ændre på de planlagte aktiviteter og budgetter.

For små bevilliger såsom partneridentifikation, forundersøgelser og andre aktiviteter afleveres kun en rapport, nemlig den afsluttende rapport.

For de to større og længerevarende bevillinger, B1 og B2, afleveres både statusrapport en gang årligt og en afsluttende rapport, når projektet er afsluttet.

Afsluttende rapportering

Formaterne for afsluttende rapportering på  både A, B og C bevillinger (forundersøgelser, projekter, og supplerende kapacitetsopbygning og netværksmøder) er ved at blive justeret i lyset af de nye retningslinjer. Hvor muligt vil formaterne blive forenklet, det gælder især på de små projekter. De eksisterende formater skal fortsat benyttes frem til lanceringen af de nye retningslinjer til april, hvor nye formater vil træde i kraft.

ERFA møder

DH vil i lighed med de øvrige puljer introducere erfaringsudvekslingsmøder (ERFA møder) for danske organisationer med projekter i afsluttende faser af et projektforløb. Formålet er at skabe et rum for erfaringsudveksling og læring på udvalgte spørgsmål på tværs af indsatser, samt give en mulighed for at diskutere og uddybe hvilken form for forandring indsatserne har været med til at skabe. ERFA møder vil så vidt muligt blive holdt for ’like minded’ projekter og organisationer, og så vidt muligt i den afsluttende fase af et projekt eller hurtigt derefter.

Se afrapporteringsformaterne i menuen til venstre.

 

Finansiel rapportering

Den narrative rapportering skal ved afslutning understøttes af den finansielle rapportering i form af et revideret regnskab. Såfremt revisionen er underlagt reglerne for bevillinger under kr. 500.000, og revisionen dermed er inkluderet i organisationsregnskabet, skal der indsendes en regnskabs-og budgetoversigt på hovedlinjer, der viser ubrugte midler og indtjente renter.

Se yderligere under afsnit 4. Regnskabsinstruks