Du er her:

B1 Mindre udviklingsprojekter

Statusrapportering

Der skal ikke længere laves statusrapporter i forbindelse med mindre udviklingsprojekter under 500.000 kr.  Dialogen med DH skal i stedet tilpasses pågældende organisation og det pågældende projekt.

I stedet for statusrapportering afholdes der et statusmøde på alle mindre projekter, hvor der er tale om en ny dansk medlemsorganisation, ny ansat eller frivillig med projektansvar, eller ny partner i syd. På øvrige mindre bevillinger vil et eventuelt statusmøde afhænge af et skøn og af hvorvidt medlemsorganisationen selv efterspørger et møde. 

Statusmødet vil typisk fokusere på:

  • Forvaltning af projektet – hvad indebærer det,
  • opfølgning på eventuelle ’gode råd’ i bevillings notatet,
  • opstart af det nye projekt herunder udarbejdelse af en monitoreringsplan
  • endelig vil mødet fungere som et planlægningsmøde for den videre dialog mellem DH og den projektansvarlige medlemsorganisation.   

Afsluttende rapport

Formater

B1: Mindre udviklingsprojekt, dansk | engelsk 

Der skal laves en afsluttende rapport for alle projektbevillinger. Den skal indsendes til DH senest fire måneder efter projektets afslutning, og skal dække hele projektperioden.

Den afsluttende rapport er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jævnfør retningslinjerne for Handicappuljen. 

Beskrivelse af projektregnskab og eksempel på regnskabsopstilling: Størrelsen af bevillingen er underordnet for den principielle opstilling, hvor indhold er overordnet form, og hvor bevillinger under 200.000 kr. ekskl. handicapkompensation af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke kræves særskilt revideret. | Eksempel på opstilling af projektregnskab