Du er her:

B2/B3 Mellemstort udviklingsprojekt og Stort udviklingsprojekt

Statusrapportering

Formater

B2: Mellemstort udviklingsprojekt, dansk | engelsk

B3: Stort udviklingsprojekt, dansk | engelsk

Der skal laves årlige STATUSrapporteringer på mellemstore og store projektbevillinger*.  Fokus vil primært ligge på status og fremdriften i projektet, hvor en opdatering af resultatrammen (LFA'en) vil udgøre hjørnestenen i rapporteringen, suppleret af relativt få andre spørgsmål omkring monitorering (projektrelateret og finansiel) og håndtering af udfordringer.

Alle statusrapporter indsendes senest den 20. marts hvert år uanset bevillingstidspunktet. Undtaget er projekter bevilget i 4. kvartal året før, da de formodes at være helt nystartede og derfor først skal påbegynde statusrapporteringen det efterfølgende år.

I forbindelse med ’reviews’ og evalueringer som laves enten midtvejs eller i den afsluttende del af projektet, vil den danske medlemsorganisation fremover skulle dele ’draft TOR’ for opgaven med DH, så DH har mulighed for at komme med input til TOR, inden reviewet eller evalueringen sættes i gang. Dette gælder både for interne og eksterne reviews og evalueringer. 

Når reviewet eller evalueringen er afsluttet, skal der endvidere udarbejdes et ’management response’, hvor den danske organisation i samarbejde med sin partner gør rede for, hvordan de vil håndtere anbefalingerne. Det skal udarbejdes og sendes til DH sammen med evalueringsrapporten senest 2 måneder efter reviewet eller evalueringen er afsluttet. Mange organisationer gør dette allerede, men deler det først med DH i den næstkommende statusrapportering, som kan ligge langt senere. 

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt også at lave et debriefingmøde med DH rådgiveren, men dette vil bero på et skøn, og vil blive aftalt mellem DH og den danske medlemsorganisation i forlængelse af dialogen omkring TOR.

Afsluttende rapport

Formater

B2/B3: Mellemstort og stort udviklingsprojekt, dansk | engelsk

Der skal laves en afsluttende rapport for alle projektbevillinger. Den skal indsendes til DH senest fire måneder efter projektets afslutning, samtidig med et revideret projektregnskab, og skal dække hele projektperioden.

Den afsluttende rapport er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jævnfør retningslinjerne for Handicappuljen.

Beskrivelse af projektregnskab og eksempel på regnskabsopstilling: Størrelsen af bevillingen er underordnet for den principielle opstilling, hvor indhold er overordnet form, og hvor bevillinger under 200.000 kr. eksklusiv handicapkompensation af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke kræves særskilt revideret | Eksempel på opstilling af projektregnskab