Du er her:

Eksterne kontroller (revision)

Den eksterne kontrolfunktion udføres hovedsageligt af revisorer. DH/DPOD udpeger på sit årlige repræsentantskabsmøde den institutionelle revisor, som i øjeblikket er RSM plus P/S, som er ansvarlig for revisionen af hele Handicappulje-bevillingen. Revisor for den enkelte bevillingshaver udpeges på general-forsamlingen afholdt af medlemsorganisationen, og tilsvarende for hver enkelt lokal partner. De udpegede revisorer skal bekræfte, at de vil udføre revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder (ISA) og at de vil opfylde særlige krav eksempelvis relateret til DANIDA-krav som specificeret i DANIDAs administrative guidelines.

Medlemsorganisationens revisor er ansvarlig for hele revisionen af det givne projekt omfattende projekt- og partneraktiviteter. Hvis revisionen af dele af projekt- og partneraktiviteterne udføres af et andet revisionsfirma, må dette firma bekræfte overfor medlemsorganisationens revisor, at de vil opfylde de samme krav som nævnt ovenfor. Endvidere er revisionsarbejdet hos partner underlagt medlemsorganisationens revisor, og tilsvarende er medlemsorganisationens revisor underlagt RSM plus P/S, jf. ISA 600 Using the work of another auditor).

RSM plus P/S, udenrigsministeriet, statsrevisorerne og Rigsrevisionen kan til enhver tid kræve ethvert dokument relateret til ethvert projekt finansieret af DANIDA udleveret, og kan ligeledes udføre uanmeldte eller planlagte kontrolbesøg hos medlemsorganisationer og deres partnere og/eller projekter. Det er et normalt donorkrav at forbeholde sig retten til at inspicere dokumenter og foretage besøg i deres standard-betingelser.

 

Dokumenter i forbindelse med revision kan findes her