Du er her:

Regnskabs- og revisionsinstruks

For medlemsorganisationer, som modtager tilskud under Handicappuljen forvaltet af Danske Handicaporganisationer (DH). (Der er enkelte punkter i nedenstående tekst, som er under revision - markeret med kursiv).

Indledning

 • Denne instruks er udarbejdet på grundlag af ”Administrative retningsliner for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljer og Netværk, finansieret under Civilsamfundsrammen (august 2015)”, fra Danida, som Dansk Handicaporganisationer (DH) er omfattet af ved forvaltning af Handicappuljen.
 • Formålet med nærværende instruks er at uddybe kravene til regnskabsaflæggelse og rapportering vedrørende medlemsorganisationers anvendelse af midler fra Handicappuljen. Instruksen omfatter ikke den skriftlige slutrapportering vedrørende tilskudsberettigede projekter. 

 

Regnskabets formål

 • Formålet med projektregnskabet er at redegøre for anvendelsen/forbruget af de modtagne tilskudsmidler for den pågældende projektperiode. Endvidere skal projektregnskabet udvise den økonomiske stilling i forhold til DH ved projektperiodens slutning, herunder redegørelse for ubrugte midler, samt opgørelse over optjente renter, som skal tilbagebetales til DH.
 • Det påhviler medlemsorganisationens ledelse at udarbejde og indsende til DH et revideret, afsluttende projektregnskab for alle projektets bevillinger og totalforbrug - senest 4 måneder efter projektets afslutning ved projekter over 200.000 kr. (samt F1 ansøgninger) eller 2 måneder efter ved projekter under 200.000kr
 • Projektregnskaber skal aflægges for den enkelte bevilling, således som denne er godkendt af DH, herunder skal specifikation af udgifterne følge budget-linjerne.
 • Hvert år skal medlemsorganisationens ledelse ligeledes indsende til DH sit årsregnskab, hvoraf bevillingerne og det samlede forbrug for disse fremgår.

 

Retningslinjer for regnskabsføring og administration af tilskudsmidler

 • Det påhviler medlemsorganisationen at føre regnskab med modtagne tilskudsmidler i overensstemmelse med god bogføringsskik.
 • Det påhviler medlemsorganisationen at udarbejde interne retningslinjer, således at tilskudsmidlerne administreres på betryggende vis og anvendes i henhold til formålet. Herunder påhviler det medlemsorganisationen at udarbejde og fremsende retningslinjer til sydpartneren, såfremt aktiviteterne lokalt udføres af denne. Retningslinjerne til sydpartneren skal indeholde de samme krav, som DH stiller til medlemsorganisationen, og som er beskrevet i denne instruks. (Som en hjælp hertil er DH ved at udarbejde en standard for retningslinjerne, som kan rekvireres og fremsendes til sydpartnerne). Medlemsorganisationen har tilsynspligten med, at sydpartneren følger ovennævnte retningslinjer.
 • Medlemsorganisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringsvejledningens krav. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 fulde kalenderår efter afslutningen af det tilskudsberettigede projekt. Regnskabsmaterialet skal være tilgængeligt for kontrol af DH og Danida - eller en repræsentant udpeget af disse - samt Rigsrevisionen.
 • Modtagne tilskudsmidler skal indsættes på en separat bankkonto. Midler kan overføres fra denne bankkonto, i takt med at midlerne forbruges i henhold til formålet med den afgivne bevilling. Renteindtægter, der tilskrives bankkonti, tilfalder Handicappuljen og skal tilbagebetales til DH sammen med ubrugte midler.
 • Tilskudsmidler må ikke overføres til andre projekter.
 • Såfremt medlemsorganisationen i løbet af projektperioden imødeser behov for revision i forhold til de godkendte budgetlinjer for bevillingen, skal DH straks underrettes. DH tager stilling til, om budgetændring kan accepteres og underretter medlemsorganisationen skriftligt herom. Når en budgetændring er accepteret af DH, skal dette fremgå af regnskabs-beretningen med henvisning til relevant korrespondance
 • Ønsker medlemsorganisationen at udnytte budgetlinjen ”Uforudsete”, skal DH først give skriftlig accept hertil. De anvendte beløb skal overføres til de relevante budgetlinjer i det afsluttende projektregnskab
 • Det anbefales, at bogføringsvalutaen for aktiviteterne er den samme som den valuta, som medlemsorganisationen modtager det overførte tilskud i.

 

Det afsluttede projektregnskab skal udarbejdes i DKK

Ved omregning af valutabeløb til DKK skal transaktionsdagens valutakurs anvendes, og den gennemsnitlige overførselskurs baseret på disse anvendes til forbrug således, at ”matematiske” kursgevinster undgås.

 • Der skal føres register over anlægsaktiver/investeringer, som er anskaffet af tilskudsmidlerne fra Handicappuljen. Ved projektafslutningen skal der foretages en overdragelsesforretning omfattende alle anlægsaktiver/investeringer med en anskaffelsesværdi på over den skattemæssige sats for straksafskrivning af småanskaffelser (grundbeløb i 2010-niveau: kr. 12.300, i 2015: kr. 12.800).
 • Kravene til indholdet af projektregnskabet er beskrevet i dokumentet ”Beskrivelse af regnskabsopstilling”, og et modelregnskab er at finde som ”Eksempel på regnskabsopstilling”.

 

Revision

 • Det afsluttende projektregnskab for et tilskudsberettiget projekt skal være revideret og forsynet med en revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor med det formål i høj grad at få verificeret korrektheden af det. Der henvises til DANIDA’s revisionsinstruks for bevillinger over hhv. under kr. 200.000 (eksklusiv handicapkompensation), hvor DH af sparsommelighedshensyn og ud fra en risikovurdering ikke forlanger særskilt revideret regnskab for beløb under kr. 200.000. Budgetlinjerne skal dog i sidstnævnte tilfælde fremgå af medlemsorganisationens hovedregnskab, gerne i noterne, hvorved det betragtes som revideret.

 • Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning efter den internationale revisionsstandard ISA 800. Klik her for at downloade eksempel på opstilling af projektregnskab.

  Revisionspåtegningen skal indeholde forbehold, såfremt der er forbehold i det lokalt reviderede regnskab

 • Nærværende instruks er at betragte som bilag til projektaftalen mellem DH og medlemsorganisationen og træder i kraft samtidig med denne. Det påhviler medlemsorganisationen at indhente revisors skriftlige indforståelse med at ville revidere modtagne tilskud under Handicappuljen efter denne instruks.

 

Revisors rapportering til DH’s revisor

 • Som en del af DH’s revisors tilsyn med revisionen af de enkelte projekter under Handicappuljen skal DH’s revisor modtage udfyldte spørgeskemaer fra medlemsorganisationernes revisorer.

  Ved medlemsorganisationens underskrift af aftalen med DH skal revisor på særskilt bilag underskrive en aftale om at ville revidere projektregnskabet efter nærværende instruks - og derved også DANIDAs retningslinjer.

  Efter afsluttet revision af de enkelte projektregnskaber skal revisor til Handicappuljens revisor udfylde spørgeskemaet fra DH's hjemmeside og sørge for, at det bliver fremsendt til DH’s revisor via DH.

 

DH’s revisor:

Beierholm
Statsautoriserede revisorer
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Att.: Kim Larsen

Telefon: +45 39 16 76 00

Telefax: +45 39 16 76 01

E-mail: koebenhavn@beierholm.dk