Du er her:

Budgetændringer

Der er ofte behov for at lave en eller flere ændringer i budgettet undervejs i et projekt eller program. En budgetændring tager udgangspunkt i det senest godkendte budget (som kan være det oprindeligt ansøgte budget, eller et senere revideret budget, der er godkendt af DH). Budgetændringer skal godkendes af DH i følgende tilfælde:

  • Væsentlige ændringer i formål, indhold eller tilgang i projektet.
  • Ændringer på mere end 10% af de hovedbudgetlinjer, som beløbene flyttes fra og til.
  • Ændringer i lønbudgetlinjer.

Budgetændringer, der kræver godkendelse, skal altid godkendes inden udgifterne afholdes. Mindre afvigelser mellem hovedbudgetlinjer (ændringer under 10% på budgetlinjer, der ikke er lønbudgetlinjer) eller afvigelser mellem underbudgetlinjer indenfor samme hovedbudgetlinje accepteres uden forudgående godkendelse. Dog skal sådanne afvigelser nævnes i den førstkommende status- eller afsluttende rapport.

En anmodning om en budgetændring tilgår den relevante rådgiver, der sidder med sagen, som sikrer sig at baggrunden for revisionen er velbegrundet, de konkrete budgetændringer er tilstrækkeligt beskrevet, samt at budgetændringerne ikke ændrer ved indsatsens overordnede strategi og målsætninger. Kun i tilfælde af principielle eller substantielle ændringer, vil en budgetændring skulle forbi en bevillingskonsulent, f.eks. hvis det reviderede budget kunne give anledning til at ansøgningen ville være vurderet anderledes end den blev på ansøgningstidspunktet.

Oplysning i Danmark må samlet set ikke udgøre mere end 2% af de samlede bevillinger i samme kalenderår under Handicappuljen. Derfor kan der ikke i en budgetændring allokeres flere midler til denne budgetlinje, ej heller selvom der er søgt under 2% af bevillingen. I stedet kan der søges ekstra midler til oplysning i Danmark i Oplysningspuljen.

Handicapkompensation indgår ikke i vurderingen af en projektansøgning, og tæller heller ikke med i den øvre beløbsgrænse på en bevilling. Penge afsat til handicapkompensation kan derfor ikke i en budgetændring allokeres til andre formål.