Du er her:

Værdigrundlag og formålsbeskrivelse for Handicappuljen

Baggrund for dokumenterne

Udarbejdelsen af et fælles værdigrundlag for Handicappuljen blev påbegyndt i 2012 på foranledning af LEV, DHF og DBS, der ønskede, at handicapbevægelsen fik et fælles udgangspunkt for det fremtidige samarbejde – bl.a. med henblik på at klarlægge hvilke pligter og synergieffekter, som Handicappuljen skal dække i tillæg med hvilke visioner, som handicapbevægelsen har for de kommende udviklingsindsatser.

Det blev besluttet, at Handicappuljen først og fremmest skal kunne rumme og favne hele den organisatoriske mangfoldighed i handicapbevægelsen, og derfor er de bærende principper respekt for vores mangfoldighed og egenart, solidaritet, lokalt ejerskab og åbenhed. D. 4. juni 2013 blev værdigrundlaget præsenteret ved et møde afviklet af Udviklingsstrategisk Forum (USF).

Formålsbeskrivelsen blev præsenteret ved USF's møde d. 18. juni 2015 med afsæt i bl.a. det eksisterende værdigrundlag fra 2013, serviceeftersynet af Handicappuljen i 2013-2014 i tillæg med en workshop for USF d. 8. maj 2015. Formålserklæringen gælder for Handicappuljen og DH’s rammeaftale med Danida.

Kort fortalt

Handicapbevægelsen i Danmark og internationalt har som fælles målsætning at arbejde for en realisering af FN’s Handicapkonvention og FN’s Verdensmål. Derfor er formålet med Handicappuljen at understøtte de danske handicaporganisationers samarbejde med partnere i udviklingslandene med henblik på at styrke organiseringen indenfor handicapbevægelsen og derigennem bidrage til at skabe varige, positive forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for personer med handicap. Det centrale fokus er at sikre civile politiske og økonomisk sociale rettigheder for mennesker med handicap uanset alder, køn, seksualitet, religion, social baggrund og etnicitet (Retningslinjer for Handicappuljen, 2017)

Fælles for disse udviklingsindsatser gælder, at de sigter mod opnåelse af en situation, hvor personer med handicap nyder de samme rettigheder, har adgang til de samme muligheder og inkluderes på lige fod med alle andre samfundsborgere i de lande, hvori de bor. På den måde har Handicappuljen et fattigdomsbekæmpende formål, idet indsatserne er med til at sikre, at personer med handicap – som i de fleste udviklingslande udgør en af de mest udsatte befolkningsgrupper – opnår lige adgang til ydelser og udviklingsmuligheder, f.eks. inden for sundhed og uddannelse.

Med afsæt i Handicappuljen vil vi arbejde for at skabe øget synergi i nord og syd. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet med de danske organisationer og partnere i syd baserer sig på en række kerneværdier, herunder respekt for vores mangfoldighed og egenart, solidaritet, lokalt ejerskab og åbenhed.

Vi tror på, at den bedste måde at støtte det enkelte menneske med et handicap er ved at opbygge og/eller styrke organisationer af personerr med handicap.

Læs de fulde beskrivelser i højre side