Du er her:

Projekt: Strengthening the Capacities of SLAB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Sierra Leone
Beløb: 516.912 kr.
Periode: september 2018 - august 2019

I april 2018 indgik DBS et formelt partnerskab med blindeorganisationen i Sierra Leone (SLAB), og dette er partnerskabets første reelle projekt. Målet er at styrke blindeorganisationen, via en række strategiske indsatser indenfor følgende områder: 1. Organisationsopbygning med vægt på udvikling af en organisations- strategi; 2. Fortalervirksomhed og bevidstgørelse med særligt fokus på inklusion af blinde og svagsynede børn og unge i skolesystemet, samt styrkelse af medlemmers evne til at fungere som talerør for egne og ligestilledes rettigheder; og 3. Træning af blinde og svagsynede i kompenserende færdigheder som en forudsætning for medlemmers mulighed for at begå sig i deres nærmiljø og deltage aktivt i lokalafdelinger, samt en undersøgelse af barrierer og muligheder i forhold til implementering af indkomstgenererende aktiviteter. Det forventes, at projektet vil understøtte SLAB’s udvikling til en organisation der i højere grad, end det har været muligt tidligt, bliver en stærk fortaler for blinde og svagsynedes rettigheder. Det er tanken, på indeværende tidspunkt, at projektet vil være et første skridt i et udvidet projektsamarbejde mellem SLAB og DBS.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.